Vett och etikett

Etikettkoden innehåller riktlinjer för internationell verksamhet för alla anställda i Bauwerk -gruppen och dess koncernföretag.

ÄNDAMÅLET MED ETIKETTREGELN

Etikettregeln innehåller riktlinjer för den globala verksamheten för alla anställda i Bauwerk Group och dess koncernföretag (nedan kallad ”BWG ”).

 

GRUNDREGELN

BWG är medveten om sitt finansiella, miljömässiga och samhällsmässiga ansvar gentemot sina investerare, anställda, kunder, affärspartners, de lokala myndigheterna, företaget och inte minst, miljön. BWG anser att etiskt beteende är väsentligt för att ett företag ska lyckas på lång sikt och i all sin affärsverksamhet.

Engagemang, ansvar, trovärdighet, respekt, förtroende och samarbete är av vikt för företaget och något som alla anställda är engagerade i och en del av. I den dagliga kontakten med interna och externa partners är användningen och genomförandet av dessa egenskaper, attityder och relaterade handlingssätt en del av företagskulturen som utövas på BWG , baserad på gemensam respekt.

 

AFFÄRSINTEGRITET

Konformitet med lagar

I överensstämmelse med gällande lagar i alla länder där BWG är verksam samt relevanta internationella normer.

Företagsstyrning

Effektiv företagsstyrning är avgörande för en beständig och framgångsrik verksamhet. BWG säkerställer att praxis för företagsstyrningen är uppdaterade, granskas regelbundet och anpassas vid behov.

Förtroendesamarbete med affärspartners

BWG upprätthåller ett beständigt samarbete med sina kunder och leverantörer baserat på öppenhet och gemensamt förtroende. BWG förväntar sig pålitlighet, socialt
ansvar och respekt av lagar och normer, från sina leverantörer.

Rättvis konkurrens

BWG satsar på rättvis konkurrens grundat på arbete. BWG är ej verksamma i varken konkurrensdrivande tillämpningar, deltar heller inte i anordningar som bryter mot anti-kartellagarna.

Korruption och nyttjande av en förmån

BWG tolererar varken aktiv eller passiv korruption. BWG ger inga oberättigade fördelar till regeringsmedlemmarna, myndigheterna eller till anställda i privata företag för att påverka deras beslut, och inte heller är det godkänt från tredje part. Ingen som arbetar för BWG  får ge, efterfråga eller acceptera oberättigade fördelar, såsom övervärderade gåvor eller förmåner, dvs sådana som överskrider ett sedvanligt värde. Det är strängt förbjudet att ge gåvor eller förmåner då följaktligen affärsbeslut skulle kunna influeras på ett olagligt sätt, som en konsekvens av eller bara får intrycket att så är fallet. Alla donationer från BWG måste vara uppenbara. Mer information beskrivs i BWG ”riktlinjer mot korruption”.

Intressekonflikt

BWG strävar efter att förhindra ledningens och de anställdas intressekonflikter när det är möjligt. Alla anställda förväntas verka i BWG : s bästa och bortse från personliga intressen eller fördelar. Alla anställda är skyldiga att till fullo meddela sin personliga eller ekonomiska relevans i konflikt med BWG : s intressen.

Sekretess och dataskydd

BWG skyddar sin konfidentiella information och personuppgifter och förhindrar otillbörlig eller icke auktoriserade avslöjanden. BWG -anställda får varken internt eller externt vidarebefordra eller nyttja BWG : s affärs- och industrisekretesser under eller efter anställning. I samarbete med externa partners måste ett sekretessavtal dessförinnan upprättas.

Immateriell äganderätt

BWG skyddar sitt varumärke och respekterar ändamålsenligt immateriell äganderätt från tredje part. BWG förväntar sig att de anställda ska bevara, bruka och skydda BWGs varumärkes patent på ett ansvarsfullt sätt.

Produktsäkerhet

BWG är engagerad i kvaliteten och säkerheten för dess produkter. Beträffande reliabilitet, kvalitet och prestanda försäkrar BWG villkoren för kundernas tillit i sina produkter. Alla BWG -produkter uppfyller nationella och internationella lagstadgade normer såväl som interna kvalitetsriktlinjer. 

 

ANSVAR GENTEMOT INVESTERARE

Lämplig avkastning

BWG är medveten om sitt ansvar gentemot privata och institutionella investerare. BWG är förpliktigad att betala ut lämplig utdelning till sina investerare och dess investering samt fullvärdigt vederlag för deras risk. Dock, avstår BWG från att nyttja möjligheterna till kortsiktiga vinster som grundval för sina beslut. Istället används långsiktiga och hållbara, som ser till företagets välbefinnande inför framtid.

 

ANSVAR GENTEMOT ANSTÄLLDA

Respektfullt samarbete

Medarbetarnas engagemang och förmågan att utveckla sina färdigheter är avgörande för att BWG ska lyckas. Därför är BWG synnerligen angelägen med att säkerställa att de anställda globalt arbetar med respekt, rättvisa, artighet, ärlighet och förtroende.

Personalutveckling

Att kreera en attraktiv arbetsmiljö är mycket viktigt för BWG . Detta innefattar tillhandahållandet av moderna arbetsplatser, ämnesspecifik utbildning samt individuell utveckling och karriärplanering.

Diskrimineringsförbud

Jämlikhet är ett nyckelbegrepp för BWG som värderar medarbetare gällande prestanda, färdigheter och beteende. BWG tolererar inte diskriminering eller trakasserier av kön, ras, religion, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, äktenskaplig status eller andra egenskaper som är skyddat enligt lag, i enlighet med "Human Rights Rules of BWG ".

Hälsa och arbetssäkerhet

BWG främjar det fysiska och psykiska välbefinnandet för de anställda och bedömer dem som de mest värdefulla tillgångarna. Därför utför BWG väsentliga åtgärder för att förebygga hälsa och säkerställa den personliga säkerheten.

Gemensamma partnerskap

BWG respekterar främjandet av dialoger mellan BWG och dess anställda och är engagerade i ett fungerande socialt partnerskap med de anställda och deras affärspartners.

Vederlag

BWG tillhandahåller rättvisa vederlag och fördelar till anställda i enlighet med gällande lokala lagar.

 

ANSVAR FÖR SAMHÄLLET 

Dialog med samhället

BWG inser vikten av samarbete med myndigheter och organisationer för att göra sin affärsetik till verklighet. BWG strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med representanter för myndigheter och organisationer.

Mänskliga rättigheter och barnarbete

BWG presumerar att ansvaret är en global situation gällande hänsynen och respekten av de mänskliga rättigheterna och i synnerhet de utmaningar som är förknippade med barnarbete, i enlighet med ”BWG  Human Rights Rules”.

ANSVAR FÖR MILJÖN

BWG är medveten om verksamhetens miljöpåverkan. BWG följer lokala och internationella miljönormer och har åtagit sig att ständigt förbättra sin miljöprestanda. BWG fokuserar på miljöansvar och hållbart beteende till förmån för naturresurser inom sina direkta och indirekta affärssammanhang.

Måttlig användning av resurser

BWG överblickar all sin verksamhet - från upphandling till produktion och avyttring 
mot största möjliga bevarande av resurser och minimering av utsläpp. Med dess produkter och lösningar är BWG engagerat i att hantera miljön på ett ansvarsfullt,  ekonomiskt och miljömässigt sätt.

 

ANSVAR OCH GENOMFÖRANDE

Denna etikettregel är föreskriven alla anställda i BWG . Varje anställd ansvarar enskilt för genomförandet av och överensstämmelse med etikettregeln. Ansvariga är förebilder och utgör ett exempel av etikettregeln vilket säkerställer att den vidarebefordras, införlivas och genomförs av alla anställda. BWG har angivet ytterligare detaljer om denna etikettregel i internt direktiv. BWG övervakar genomförandet av etikettregeln och direktiven och anpassar dem efter behov. Alla anställda i BWG uppmanas att rapportera överträdelser av etikettregel. Vid bedömningen huruvida en specifik praxis kan utgöra ett brott mot etikettregeln, ska anställda tillämpa rimliga etiska och moraliska kriterier, använda sunt förnuft och tillämpa landsutmärkande seder och konventioner. I händelse av brott mot lagen finns det ingen diskretionsmarginal. 

Tre interna rapporteringskontor (HR-avdelningar i BBLT, BBCH och BBHR) och Chief Human Resources Officer för BWG finns tillgängliga för assistans.

Anställda som rapporterar överträdelser i god tro innehar BWG : s fulla stöd och diskretion och behöver inte vara rädda för några negativa konsekvenser. Förvanskade rapporter kommer inte att bedrivas och kan leda till disciplinära åtgärder. Vid överträdelse av denna etikettregel kan disciplinära konsekvenser förväntas. Dessutom kan överträdelser av lagen också leda till civilrättsliga konsekvenser, såsom åberopande och skadeståndskrav.

 

HJÄLP OCH KONTAKTPERSONER

Om anställda är osäkra på tillämpningen av etikettregeln eller dess direktiv, rekommenderar BWG alla anställda att söka råd hos sin överordnade, vd eller chefen för Legal & Compliance.

Gå till Produkter

Att hitta golvet du önskar har aldrig varit så enkelt som nu.

Våra certifikat

Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen.