Regler för mänskliga rättigheter

Vi verkar i enlighet med FNs vägledande grundregler för företag och mänskliga rättigheter (beslut 17/4 från 16 juni 2011) och i enlighet med våra värderingar.

VI ALLA I BAUWERK GROUP (BWG) KOMMER ATT AGERA i enlighet med FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (beslut 17/4 av 16 juni 2011) och i enlighet med våra värderingar och kommer specifikt att:

 • Eftersträva för att undvika att orsaka eller bidra till negativa effekter på de mänskliga rättigheterna via vår egen verksamhet, och ta itu med sådana effekter om de inträffar i tid och på lämpligt sätt.
 • Eftersträva för att förhindra eller mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter som är direkt relaterade till vår verksamhet, produkter och tjänster genom våra affärsrelationer. 
 • Om det påvisas att vi har orsakat eller bidragit till negativa effekter av mänskliga rättigheter, tillhandahåller eller samarbetar vi i deras sanering genom legitima processer.
 • Fortsätta leta efter sätt att stödja främjandet av mänskliga rättigheter inom vår verksamhet och vår inverkan.

FÖRORDNINGAR OCH STANDARDER

Oavsett var vi verkar kommer vi att följa lokala lagar och förordningar och samarbeta med berörda myndigheter för att respektera och främja internationellt deklarerade mänskliga rättigheter. 

 • Om lokal lagstiftning är mer rigorösa än vår policy kommer lokala krav att gälla utöver policyn.
 • Där lokal lagstiftning kan komma i konflikt med åtagandena i vår policy, kommer vi att följa lagen och försöka öka medvetenheten om mänskliga rättigheter inom vår påverkan och ge ett exempel på god praxis genom vårt eget affärsomdöme.
 • Om lokal lagstiftning är mindre strikt än vår policy kommer vi att följa de åtaganden som anges i vår policy.

När det gäller våra viktigaste intressentgrupper, åtar vi oss specifikt följande:

Våra anställda och lokala enheter (*):

 • Investera i våra anställda genom att ge utvecklingsmöjligheter och uppmuntra till kontinuerligt lärande.
 • Prioritera en kultur som främjar flexibilitet på arbetsplatsen och balans mellan arbete och leverne.
 • Säkerställ trygga arbetsplatser och bygga upp permanent medvetenhet om säkerheten på arbetet.
 • Tolerera inte trakasserier eller diskriminering i vår arbetsmiljö. (*)
 • Ge rättvisa löner och förmåner. (*)
 • Skydda våra anställdas hälsa och säkerhet på arbetet samt främja deras välbefinnande. (*)
 • Ge en säker arbetsmiljö. (*)
 • Tolerera inte forcerat, fjättrat eller ofrivilligt arbete. (*)
 • Tolerera inte något tecken på barnarbete. (*)
 • Där vi har farhågor att andra enhetsmedlemmar är direkt kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter, kommer vi att använda vår policy som en grund för att vidarebefordra våra antaganden till den berörda parten/myndigheterna.

Våra leverantörer:

 • Där vi har farhågor att de produkter eller tjänster som saluförs till oss är direkt kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter, kommer vi att använda vår policy som grund för att vidarebefordra våra antaganden till de relevanta leverantörerna (befintliga leverantörer eller potentiella leverantörer vid tillfället) och arbeta med dem för att mildra dessa effekter, i förekommande fall. En motsvarande riskbedömning kommer att ingå i vårt system för leverantörshantering och revision.

Våra kunder:

 • Där vi har farhågor att vårt arbete kommer att vara direkt kopplat till kränkningar av mänskliga rättigheter av en klient, överlägger vi vår misstro med relevanta parter, försöker mildra effekterna och endast fortsätta om vi är trygga i att vårt arbete som inte kommer att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • Var beredd att ta avstånd från kunder och engagemang där vår integritet kan ifrågasättas om vi fortsätter.

KRAV OCH GOTTGÖRELSE

Vi uppmuntrar alla intressenter att rapportera och framföra sina angelägenheter över vår verksamhet och misstänkta brott mot vår policy, inklusive detta uttalande. Vi upprätthåller rapporteringsarbete både på global nivå och i varje land för att låta intressenter rapportera dessa frågor. Mer information om vårt kravarbete finns i vår etik-regel. Kontakter när det gäller misstänkta överträdelser är alla HR-chefer och/ eller alla MT-medlemmar.

I händelse av att vår affärsverksamhet misstänks ha orsakat eller bidragit till kränkningar av de mänskliga rättigheterna kommer vi att undersöka, åtgärda och svara på de problem som tas upp och vidta lämpliga direktiv som svar på eventuella kränkningar.

LEDNING

All Bauwerk group (BWG)-personal måste följa denna resolution. Ledningsgruppen ansvarar för att granska denna utsaga med jämna mellanrum för att återspegla vårt löpande engagemang med intressenter, såväl som nya krav och god praxis.

Vi är ständigt verksamma och förmedlar denna resolution till våra anställda och använder den som en grund för att engagera interna och externa intressenter (inklusive leverantörer och kunder) i frågor om mänskliga rättigheter, i förekommande fall.

Gå till Produkter

Att hitta golvet du önskar har aldrig varit så enkelt som nu.

Våra certifikat

Vi har en tydlig strategi för att säkerställa respekt för naturen och en hållbar användning av resurser i verksamheten och produktionen.