Prawa człowieka

Działamy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka, ustanowionymi przez ONZ (rezolucja nr 17/4 z dnia 16 czerwca 2011 r.) oraz zgodnie z naszymi wewnętrznymi wartościami.

WSZYSCY PRACOWNICY GRUPY BWG ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO DZIAŁANIA zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (rezolucja nr 17/4 z dnia 16 czerwca 2011 r.) oraz zgodnie z naszymi wartościami. W szczególności zobowiązujemy się do tego, aby:

 • w ramach swoich działań nie powodować ani nie przyczyniać się do łamania praw człowieka; w przypadku ewentualnego naruszenia takich praw zobowiązujemy się do odpowiedniego i właściwego reagowania
 • poprzez relacje biznesowe zapobiegać niekorzystnym wpływom na prawa człowieka, które są bezpośrednio związane z naszą działalnością, produktami i usługami 
 • na drodze prawnej naprawiać ewentualne szkody, do których przyczyniła się nasza działalność
 • dalej promować prawa człowieka oraz przestrzeganie ich 
   

NORMY I PRZEPISY 

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności zobowiązujemy się do przestrzegania lokalnych przepisów i praw oraz do współpracy z odpowiednimi władzami w zakresie przestrzegania i promowania praw człowieka, zadeklarowanych na arenie międzynarodowej. 

 • W miejscach, w których przepisy lokalne są bardziej rygorystyczne w odniesieniu do naszej polityki, zobowiązujemy się do przestrzegania również danych przepisów lokalnych.
 • W miejscach, w których lokalne przepisy mogą kolidować ze zobowiązaniami zawartymi w naszej polityce, zobowiązujemy się do przestrzegania prawa oraz do dążenia do podniesienia świadomości w zakresie praw człowieka. Chcemy także stanowić przykład dobrych praktyk, poprzez odpowiednie postępowanie w ramach działalności biznesowej. 
 • W miejscach, w których, lokalne przepisy są mniej rygorystyczne, niż nasza polityka, będziemy przestrzegać zobowiązań określonych w naszej polityce.
   

W odniesieniu do naszych interesariuszy i partnerów mamy następujące zobowiązania: 

Wobec naszych pracowników i społeczności lokalnych (*):

 • Inwestujemy w naszych pracowników, zapewniając im możliwości rozwoju oraz zachęcamy do ciągłego uczenia i doskonalenia się.
 • Promujemy kulturę sprzyjającą elastyczności miejsca pracy i równowadze pracy z życiem prywatnym (work-life balance). 
 • Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy oraz pracujemy nad stałą świadomością dotyczącą bezpieczeństwa w pracy.
 • Nie tolerujemy mobbingu, nękania oraz dyskryminacji w naszym środowisku pracy. (*)
 • Zapewniamy uczciwe płace i świadczenia. (*)
 • Chronimy zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w pracy oraz dbamy o ich dobre samopoczucie. (*)
 • Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy. (*)
 • Nie tolerujemy pracy przymusowej. (*)
 • Nie tolerujemy pracy dzieci. (*)
 • Jeśli mamy obawy, że inni członkowie społeczności są bezpośrednio powiązani z naruszeniami praw człowieka, wykorzystamy naszą politykę jako podstawę do przekazania naszych oczekiwań odpowiedniej stronie / władzom.
   

Wobec naszych dostawców:

 • W przypadku prawdopodobieństwa oraz naszych przypuszczeń, że dostarczane nam produkty lub usługi mogą być bezpośrednio powiązane z naruszeniem praw człowieka, zobowiązujemy się do wykorzystania naszej polityki jako podstawy do komunikowania odpowiednim dostawcom (obecnym oraz potencjalnym) naszych obaw oraz do współpracy z nimi, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz pomocy w rozwiązaniu problemu. Odpowiednia ocena ryzyka jest częścią naszego systemu zarządzania relacjami z dostawcami oraz audytu. 

Wobec naszych klientów: 

 • W przypadku prawdopodobieństwa oraz naszych obaw, że  nasza praca w jakikolwiek sposób może być bezpośrednio związana z naruszeniem praw człowieka przez naszego klienta zobowiązujemy się do: przedyskutowania tej kwestii z powiązanymi z nią stronami, łagodzenia skutków niewłaściwych działań oraz kontynuacji współpracy tylko wtedy, kiedy będziemy mieć pewność, że nasza praca nie narusza ani nie przyczynia się do naruszania praw człowieka. 
 • Jeśli współpraca z klientem może zaważyć na naszej reputacji oraz uczciwości, jesteśmy gotowi na zaprzestanie takiej współpracy
   

ZAŻALENIA I SKARGI

Zachęcamy wszystkich naszych interesariuszy do zgłaszania i wyrażania swoich obaw związanych z naszymi działaniami oraz gdy istnieją podejrzenia o naruszeniu naszych zasad, w tym niniejszego Oświadczenia. Nasz system raportowania działa zarówno globalnie, jak i na poziomach lokalnych w każdym kraju tak, aby każdy interesariusz mógł bez problemu zgłaszać swoje obawy i wątpliwości. Dalsze informacje na temat naszych mechanizmów rozpatrywania skarg są dostępne w naszym Kodeksie Postępowania. Punktem kontaktowym w sprawie podejrzewanych naruszeń są wszyscy Managerowie ds. Zasobów Ludzkich.

W przypadku podejrzenia, że nasze działania biznesowe powodują lub przyczyniają się do naruszenia praw człowieka, zobowiązujemy się badać i rozwiązywać zgłoszone wątpliwości oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze w odpowiedzi na wszelkie naruszenia.

PRZESTRZEGANIE 

Wszyscy pracownicy Grupy BWG są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Oświadczenia. Odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie czy ustalone zobowiązania są przestrzegane oraz ewentualna aktualizacja i zmiany zobowiązań są obowiązkiem zespołu zarządzającego. 
Niniejsze Oświadczenie zostało przedstawione naszym pracownikom. Wykorzystujemy je także jako podstawę do angażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy (w tym dostawców i klientów) do przestrzegania i respektowania praw człowieka.

Go to Products

Use our floor options and find the hardwood floor that fulfils your needs

Go to Certificates

Respect for nature and for the requirement of environmental sustainability is reflected in our processing and management of raw materials.