Veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Vi handler i overenstemmelse med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (resolusjon 17/4 av 16. juni 2011) og i overensstemmelse med våre verdier.

ALLE VI I BWG HANDLER i overenstemmelse med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (resolusjon 17/4 av 16. juni 2011) og i overensstemmelse med våre verdier, spesielt skal vi:

 • Etterstrebe å unngå å forårsake eller bidra til uheldige følger for menneskerettighetene gjennom våre egne aktiviteter, og gripe fatt i slike følger, hvis de oppstår, i rett tid og på rett måte.
 • Etterstrebe å unngå eller mildne uheldige følger for menneskerettighetene som er direkte relatert til vår virksomhet, våre produkter og tjenester gjennom våre forretningsforbindelser.
 • Hvis vi oppfatter at vi har forårsaket eller medvirket til uheldige følger for menneskerettighetene skal vi legge til rette for eller medvirke til gjenopprettelse gjennom legitime prosesser.
 • Fortsette å se etter måter for å støtte fremming av menneskerettigheter innen vår virksomhet og innen våre innflytelsesfelt.

 

BESTEMMELSER OG STANDARDER

I all vår virksomhet skal vi etterleve lokale lover og reguleringer og samarbeide med aktuelle autoriteter for å respektere og promotere internasjonalt deklarerte menneskerettigheter.   

 • Der hvor lokal lovgivning er strengere enn våre retningslinjer, er lokale krav gjeldende i tillegg til retningslinjene.
 • Der hvor lokal lovgivning er i konflikt med forpliktelsene i våre retningslinjer, skal vi etterleve lovene og forsøke å øke forståelsen for menneskerettigheter innenfor våre innflytelsesfelt og fremstå som et eksempel på god praksis gjennom vår forretningsatferd.
 • Der hvor lokal lovgivning er mindre streng enn våre retningslinjer, skal vi følge forpliktelsene som fremgår av våre retningslinjer.

 

Med hensyn til våre nøkkelinteressentgrupper, er vi spesielt forpliktet til følgende:

Våre folk og lokalsamfunnene(*):

 • Investere i våre folk ved å tilby utviklingsmuligheter og oppmuntre til vedvarende læring.
 • Fremme en kultur som begunstiger arbeidsplassfleksibilitet og balanse mellom jobb og fritid.
 • Sikre trygge arbeidsplasser og bygge opp permanent bevissthet om sikkerhet på jobb
 • Ikke tillate trakassering eller diskriminering i vårt arbeidsmiljø.(*)
 • Tilby rettferdige lønninger og fordeler. (*)
 • Beskytte helsen og sikkerheten for folk på jobb og fremme deres velvære. (*)
 • Tilby et sikkert arbeidsmiljø. (*)
 • Ikke tillate tvunget arbeid, slaveri eller ufrivillig arbeid (*)
 • Ikke tillate noe tilfelle av barnearbeid. (*)
 • Når vi har mistanke om at andre medlemmer av samfunnet er direkte knyttet til menneskerettighetsovertredelser, skal vi bruke våre retningslinjer som grunnlag for å formidle våre forventninger til aktuell part/myndighet.

Våre leverandører:

 • Når vi har mistanke om at produktene eller tjenestene som leveres til oss er direkte knyttet til menneskerettighetsovertredelser, skal vi bruke våre retningslinjer som grunnlag for å formilde våre forventninger til de aktuelle leverandørene (nåværende leverandører eller potensielle leverandører i en valgsituasjon) og arbeide sammen med dem for å mildne disse følgene, i forekommende fall. En korresponderende risikovurdering skal være en del av vårt leverandørrelasjonshåndterings- (SRM) og revisjonssystem.

Våre kunder:

 • Dersom vi har mistanke om at vårt arbeid vil være direkte knyttet til menneskerettighetsovertredelser begått av en kunde diskuterer vi vår bekymring med de aktuelle partene og forsøker å mildne følgene og går videre bare dersom vi er trygge på at vårt arbeid ikke vil medvirke til menneskerettighetsovertredelser.
 • Vær forberedt på å ta avstand fra kunder og engasjementer hvor vår integritet kan bestrides dersom vi fortsetter

 

KLAGEMÅL OG OPPRETTELSE

Vi oppfordrer alle interessenter til å rapportere om og uttrykke sin bekymring relatert til våre aktiviteter og antatte overtredelser av våre retningslinjer, inkludert dette dokumentet. Vi tilbyr rapporteringsmekanismer både på globalt nivå og i hvert land for å gjøre det mulig for interessenter å rapportere om disse sakene. Ytterligere informasjon om våre klagemålsmekanismer er tilgjengelig i våre etiske retningslinjer.

Kontaktpunkt for mistanke om overtredelser er alle HR-ledere, og/eller alle MT-medlemmer.

Dersom det er mistanke om at forretningsaktivitetene våre forårsaker eller medvirker til menneskerettighetsovertredelser, skal vi undersøke, gripe fatt i og svare på den foreliggende bekymringen og foreta passende korrigerende tiltak som svar på enhver overtredelse.

 

STYRING

Alt personell i BWG er forpliktet til å slutte seg til dette dokumentet. Ledelses-teamet er ansvarlig for å gjennomgå dette dokumentet jevnlig for å reflektere våre kontinuerlige forpliktelser til interessenter, samt nye krav og god praksis.

Vi vil aktivt formidle dette dokumentet til våre folk og vi vil bruke det som grunnlag for å oppmuntre interne og eksterne interessenter (inkludert leverandører og kunder) til å involvere seg i menneskerettighetsspørsmål, i forekommende fall.

Gå til Produkter

Se våre forskjellige alternativer og finn gulvet som passer best for deg.

Gå til Våre sertifikater

Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon.