Kodeks postępowania

Kodeks postępowania określa wytyczne dotyczące działań na całym świecie wszystkich pracowników Grupy Bauwerk i jej spółek grupy.

CEL KODEKSU POSTĘPOWANIA

Kodeks postępowania określa wytyczne dotyczące ogólnoświatowej działalności wszystkich pracowników Bauwerk Group i jej spółek należących do grupy(zwanych dalej „Grupa BWG ”).

 

ZASADY

Grupa BWG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wobec inwestorów, pracowników, klientów, partnerów biznesowych, władz lokalnych, firmy i środowiska. Grupa BWG uważa, że etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu firmy w długim okresie i we wszystkich jej działaniach biznesowych.
 
Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, szacunek, zaufanie i współpraca są wartościami, do których wszyscy pracownicy są zobowiązani. W codziennym kontakcie z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi stosowanie i wdrażanie tych wartości, postaw i pokrewnych zachowań jest częścią kultury korporacyjnej praktykowanej w Grupie BWG , opartej na wzajemnym szacunku.

 

INTEGRALNOŚĆ BIZNESU

Zgodność z prawem

Zgodność z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednimi normami we wszystkich krajach, w których działa Grupa BWG leży u podstaw zasad Grupy BWG ..

Ład korporacyjny

Skuteczny ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i skutecznego biznesu. Grupa BWG zapewnia, że praktyki ładu korporacyjnego są aktualne, regularnie sprawdzane i dostosowywane, gdy jest to wymagane.

Współpraca z partnerami biznesowymi oparta na zaufaniu

Grupa BWG utrzymuje stałą współpracę ze swoimi klientami i dostawcami w oparciu o otwartość i wzajemne zaufanie. Grupa BWG oczekuje od swoich dostawców zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz zgodności z prawem i standardami.

Uczciwa konkurencja

Grupa BWG zobowiązuje się do uczciwej konkurencji opartej na wynikach. Grupa BWG nie bierze udziału w praktykach ograniczających konkurencję ani nie uczestniczy w ustaleniach naruszających prawo antymonopolowe.

Łapówkarstwo i przyjęcie korzyści

Grupa BWG nie toleruje ani aktywnego, ani biernego przekupstwa. Grupa BWG nie przyznaje żadnych nieuzasadnionych korzyści członkom rządu lub władzom rządowym ani pracownikom prywatnych firm w celu wywarcia wpływu na ich decyzje. Grupa BWG nie przyjmuje też ich od stron trzecich. Żaden pracownik Grupy BWG nie może dawać, przyjmować ani prosić o nieuzasadnione korzyści w żadnej formie.

Wręczanie prezentów lub korzyści jest w szczególności zabronione, gdy wpływ na decyzje biznesowe podejmowane są w sposób niezgodny z prawem, lub pozostaje takie podejrzenie.
Wszelkie darowizny od Grupy BWG muszą być przekazywane w sposób klarowny i niebudzący wątpliwości co do ich intencji.
Dalsze szczegóły opisane w „Wytycznych antykorupcyjnych Grupy BBG”.

Konflikt interesów

Grupa BWG stara się zapobiegać konfliktom interesów kierownictwa i pracowników tam, gdzie to możliwe. Od wszystkich pracowników oczekuje się działania w najlepszym interesie Grupy BWG oraz odkładania osobistych interesów lub korzyści. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pełnego ujawnienia swoich osobistych lub finansowych interesów sprzecznych z interesami Grupy BWG .

Poufność i ochrona danych osobowych

Grupa BWG chroni poufne informacje i dane osobowe oraz zapobiega niewłaściwemu lub nieuprawnionemu ich ujawnieniu. Pracownicy Grupy BWG nie mogą ani wewnętrznie, ani zewnętrznie przekazywać ani wykorzystywać tajemnic handlowych Grupy BWG i tajemnic przemysłowych podczas lub po zakończeniu zatrudnienia. We współpracy z partnerami zewnętrznymi należy zawrzeć odpowiednią umowę o zachowaniu poufności danych.

Własność intelektualna

Grupa BWG chroni swoją własność intelektualną i szanuje obowiązujące prawa własności intelektualnej osób trzecich. Grupa BWG oczekuje od swoich pracowników egzekwowania praw własności intelektualnej Grupy BWG , zapewnienia ich ochrony i korzystania z nich w sposób odpowiedzialny.

Bezpieczeństwo produktu

Grupa BWG przywiązuje wagę do jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Grupa BWG dba o zaufanie klientów do produktów BWG w zakresie niezawodności, jakości i wydajności. Wszystkie produkty Grupy BWG są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi normami ustawowymi, a także wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTORÓW

Odpowiedni zwrot z inwestycji

Grupa BWG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Grupa BWG zobowiązuje się do wypłaty swoim inwestorom odpowiedniej dywidendy z inwestycji i odpowiedniej rekompensaty za ryzyko. Grupa BWG powstrzymuje się jednak od wykorzystywania perspektyw krótkoterminowych zysków jako podstawy swoich decyzji. Zamiast tego korzysta z długoterminowego i zrównoważonego dobrobytu firmy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

Współpraca oparta na szacunku

Zaangażowanie pracowników i umiejętność rozwijania ich umiejętności są kluczowe dla sukcesu Grupy BBG. Dlatego Grupa BWG szczególnie dokłada starań, aby pracownicy we wszystkich krajach pracowali uczciwie, ze wzajemną uprzejmością i zaufaniem.

Rozwój pracowników

Tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy jest bardzo ważne dla Grupy BWG . Obejmuje to zapewnienie nowoczesnych miejsc pracy, szkolenia tematyczne, a także indywidualny rozwój i planowanie kariery.

Zakaz dyskryminacji

Równość szans jest kluczową wartością dla Grupy BBG. Grupa BWG ocenia pracowników pod kątem ich wydajności, umiejętności i postępowania. Grupa BWG nie toleruje dyskryminacji ani prześladowania ze względu na płeć, rasę, wyznawaną religię, pochodzenie narodowe, etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i inne cechy chronione przez prawo, zgodnie z „Prawami człowieka w Grupie BWG ”.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Grupa BWG promuje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne swoich pracowników i uważa ich za najcenniejszy kapitał. Dlatego Grupa BWG prowadzi niezbędne działania mające zapewnić pracownikom zdrowie oraz bezpieczeństwo osobiste w pracy.

Partnerstwo społeczne

Grupa BWG promuje dialog między Grupą BWG a jej pracownikami i jest zaangażowana w funkcjonowanie partnerstwa społecznego z pracownikami i ich przedstawicielami.

Odszkodowanie

Grupa BWG zapewnia pracownikom godziwą rekompensatę i świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Dialog ze społeczeństwem

Grupa BWG docenia wartość współpracy z władzami i stowarzyszeniami rządowymi i dąży do tego, aby etyka biznesu stała się rzeczywistością. Grupa BWG dąży do prowadzenia ciągłego dialogu z przedstawicielami władz i stowarzyszeń rządowych.

Prawa człowieka i praca dzieci

Grupa BWG przyjmuje na siebie odpowiedzialność, jaką jest globalny biznes, w odniesieniu do poszanowania praw człowieka, a w szczególności wyzwań związanych z pracą dzieci określonych w „Przepisach dotyczących praw człowieka Grupy BBG”.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Grupa BWG ma świadomość wpływu swojej działalności na środowisko. Działalność Grupy BWG jest zgodna z lokalnymi i międzynarodowymi standardami środowiskowymi i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swojej działalności środowiskowej. Grupa BWG koncentruje się na odpowiedzialnym i zrównoważonym zachowaniu środowiskowym na rzecz zasobów naturalnych w bezpośrednim i pośrednim kontekście biznesowym.

Oszczędzanie wykorzystania zasobów

Grupa BWG ukierunkowuje wszystkie swoje działania - od zakupów po produkcję i utylizację - w kierunku maksymalnej ochrony zasobów naturalnych i minimalizacji emisji szkodliwych związków. Dzięki swoim produktom i rozwiązaniom Grupa BWG angażuje się w ochronę środowiska w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJA POSTANOWIEŃ

Niniejszy Kodeks Postępowania jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników Grupy BWG . Każdy pracownik jest indywidualnie odpowiedzialny za przestrzeganie i wdrożenie Kodeksu Postępowania. Przełożeni są wzorami do naśladowania i stanowią przykład realizacji postanowień Kodeksu Postępowania, zapewniając informowanie pracowników o jego zasadach oraz wdrażając go.
Grupa BWG określiła dalsze szczegóły tego Kodeksu Postępowania w wewnętrznych dyrektywach. Grupa BWG nadzoruje zgodność postępowania z Kodeksem Postępowania i dyrektywami i dostosowuje je w razie potrzeby. Wszyscy pracownicy BWG są proszeni o zgłaszanie naruszeń Kodeksu Postępowania. Oceniając, czy określona praktyka może stanowić naruszenie Kodeksu Postępowania, pracownicy powinni stosować rozsądne kryteria etyczne i moralne, kierować się zdrowym rozsądkiem oraz stosować zwyczaje i konwencje obowiązujące w danym kraju. W przypadku naruszenia prawa nie istnieje margines swobody uznania.
 
Do pomocy dostępne są trzy wewnętrzne biura sprawozdawcze (działy HR BBLT, BBCH i BBHR) oraz Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich.
 
Pracownicy zgłaszający naruszenia w dobrej wierze cieszą się pełnym wsparciem i dyskrecją Grupy BWG i nie muszą obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji. Bezpodstawne zgłoszenia nie będą rozpatrywane i mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania należy spodziewać się konsekwencji dyscyplinarnych. Ponadto naruszenia prawa mogą również mieć konsekwencje cywilnoprawne, takie jak roszczenia regresowe i roszczenia odszkodowawcze.

 

POMOC I OSOBY KONTAKTOWE

Jeśli pracownicy nie są pewni jakiś aspektów Kodeksu Postępowania lub jego dyrektyw, Grupa BWG zachęca wszystkich do zasięgnięcia porady od przełożonego, Dyrektora Zarządzającego lub Dyrektora ds. Prawnych.