Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene fremlegger retningslinjene for de verdensomspennende aktivitetene til alle ansatte i Bauwerk Boen Group og selskapene i foretaksgruppen.

FORMÅLET MED DE ETISKE RETNINGSLINJENE

De etiske retningslinjene fremlegger retningslinjene for de verdensomspennende aktivitetene til alle ansatte i Bauwerk Boen Group og selskapene i foretaksgruppen (heretter "BBG").

 

 

PRINSIPP

BBG er bevisst sitt økonomiske, miljømessige og sosiale ansvar overfor sine investorer, ansatte, kunder, forretningspartnere, de lokale myndighetene, selskapet og miljøet. BBG mener at etisk atferd er kritisk for at en forretning skal være vellykket på lang sikt og i all dens forretningsvirksomhet.

Deltakelse, ansvar, pålitelighet, respekt, tillit og samarbeid er verdier som alle ansatte står for og forplikter seg til, og er en del av “BBG-måten”. I den daglige kontakten med interne og eksterne partnere er anvendelsen og iverksettelsen av disse verdiene, holdningene og relatert atferd en del av bedriftskulturen som utøves hos BBG, som er basert på gjensidig respekt.

 

 

FORRETNINGSINTEGRITET

Etterlevelse av lover 

Etterlevelse av de gjeldende lover i alle land hvor BBG opererer, og også de relevante internasjonale standardene.

Foretaksstyring 

Effektiv foretaksstyring er kritisk for en bærekraftig og vellykket forretning. BBG sørger for at praksisene for foretaksstyring er oppdaterte, blir evaluert jevnlig og tilpasset, etter behov.

Samarbeid med forretningspartnere basert på tillit

BBG opprettholder et kontinuerlig partnerskap med sine kunder og leverandører, basert på åpenhet og gjensidig tillit. BBG forventer bærekraftighet, sosialt ansvar og etterlevelse av lover og standarder fra sine leverandører.

Rettferdig konkurranse 

BBG forplikter seg til rettferdig konkurranse basert på prestasjon. BBG deltar ikke i konkurransehindrende praksis og ikke i aktivitet som bryter med konkurranserett.

Bestikkelser og aksept av fortrinn 

BBG tillater verken aktiv eller passiv form for bestikkelser. BBG gir ingen uberettigede fortrinn til medlemmer av styresmaktene eller myndigheter eller til ansatte i private selskaper for å påvirke disses beslutninger, og BBG tar heller ikke imot dette fra tredjeparter. Ingen som jobber for BBG kan gi, be om eller motta uberettigede fortrinn, som f.eks. usedvanlig store gaver eller fordeler, det vil si slike som overstiger en sedvanlig verdi. Spesielt er det å gi gaver eller fordeler forbudt når forretningsbeslutninger påvirkes på ulovlig vis som et resultat, eller også når det bare antas at dette er tilfellet. Alle donasjoner gjort av BBG må være åpne for innsyn. Ytterligere detaljer er beskrevet i BBGs “retningslinjer for antikorrupsjon”.

Interessekonflikter 

BBG etterstreber å unngå interessekonflikter innen ledelsen og blant ansatte der det er mulig. Alle ansatte forventes å handle i BBGs beste interesser og å tilsidesette personlige interesser eller fordeler. Alle ansatte er forpliktet til å tilgjengeliggjøre, fullt og helt, sine personlige eller finansielle interesser som er i konflikt med BBGs interesser.

Konfidensialitet og datasikring 

BBG beskytter sin konfidensielle informasjon og sine personlige data og unngår upassende og uautorisert tilgang. BBG-ansatte kan verken internt eller eksternt videreformidle eller bruke BBGs forretningshemmeligheter og industrielle hemmeligheter i løpet av eller etter sin ansettelsestid. I samarbeid med eksterne partnere skal en passende taushetserklæringavtale inngås på forhånd. 

Åndsverk

BBG beskytter sine åndsverk og respekterer tredjeparters relevante immaterielle rettigheter. BBG forventer av sine ansatte at de styrker BBGs immaterielle rettigheter, sørger for at de er beskyttet og bruker dem på en ansvarlig måte.

Produktsikkerhet

BBG er forpliktet til å påse kvaliteten og sikkerheten for sine produkter. BBG garanterer betingelsene for kundens tiltro til BBGs produkter når det gjelder pålitelighet, kvalitet og ytelse. Alle BBG-produkter etterkommer nasjonale og internasjonale reglementerte standarder, samt interne retningslinjer for kvalitetssikring.

 

 

ANSVAR OVERFOR INVESTORER

Passende avkastning på investering 

BBG er bevisst på sitt ansvar overfor private og institusjonelle investorer. BBG er forpliktet til å betale sine investorer en passende utbytte på investeringen og tilfredsstillende kompensasjon for deres risiko. BBG avstår imidlertid fra bruk av utsikter for profitt på kort sikt som grunnlag for sine bestemmelser. I stedet bruker BBG den langsiktige og bærekraftige sunnheten til selskapet.

 

ANSVAR OVERFOR ANSATTE

Hensynsfullt samarbeid 

De ansattes engasjement og evnen til å utvikle sine ferdigheter er kritisk for BBGs suksess. Derfor er BBG spesielt påpasselig med å sørge for at ansatte i alle land arbeider under respekt, rettferdighet, høflighet, ærlighet og tillit.

Ansattes utvikling 

Å skape et attraktivt arbeidsmiljø er veldig viktig for BBG. Dette inkluderer tilgang på moderne arbeidsplasser, individuell opplæring, samt individuell utvikling og karriereplanlegging.

Forbud mot diskriminering

Like muligheter er en nøkkelverdi for BBG og ansatte evalueres på ytelse, ferdigheter og atferd. BBG tolererer ikke diskriminering eller trakassering basert på kjønn, rase, religion, nasjonalt opprinnelse, handikap, seksuell legning, sivilstatus eller andre karakteristikker som er beskyttet av lov, i overenstemmelse med “BBGs reglement for menneskerettigheter”.

Helse- og arbeidssikkerhet

BBG støtter opp om alle ansattes fysiske og mentale velvære og ser på de ansatte som den mest verdifulle kapitalen.  Derfor utfører BBG de nødvendige tiltakene for å bevare deres helse og sikre personlig sikkerhet.

Sosialt partnerskap

BBG respekterer oppmuntring til dialog mellom BBG og BBGs ansatte og er forpliktet til et fungerende sosialt partnerskap med ansatte og deres representanter.

Kompensasjon

BBG sørger for rettferdig kompensasjon og fordeler for ansatte i samsvar med gjeldende lokale lover.

 

ANSVAR OVERFOR SAMFUNNET

Dialog med samfunnet

BBG anerkjenner viktigheten av samarbeid med myndighetene og statlige organisasjoner for å gjøre forretningsetikken til virkelighet. BBG streber etter å opprettholde dialog med representanter for myndighetene og statlige organisasjoner.

Menneskerettigheter og barnearbeid

BBG påtar seg ansvaret som det å være en global bedrift innebærer når det kommer til å respektere menneskerettigheter og særlig utfordringene knyttet til barnearbeid, som fastsatt i “BBGs bestemmelser for menneskerettigheter”.

 

ANSVAR OVERFOR MILJØET

BBG er oppmerksom på de miljømessige påvirkningene av sin forretningsvirksomhet. BBG etterkommer lokale og internasjonale miljømessige standarder og er forpliktet til å stadig forbedre sine miljømessige prestasjoner. BBG fokuserer på miljøansvarlig og bærekraftig atferd til fordel for naturressursene innen BBGs direkte og indirekte forretningsomgivelser.

Sparsommelig ressursbruk

BBG retter alle sine aktiviteter - fra anskaffelse til produksjon og avhending - inn mot maksimal bevaring av ressurser og minimering av utslipp. BBG er med sine produkter og løsninger forpliktet til å behandle miljøet på en ansvarlig økonomisk og miljømessig måte.

 

ANSVAR OG IVERKSETTELSE

Disse etiske retningslinjene er obligatoriske for alle ansatte i BBG. Hver ansatt er selv ansvarlig for etterlevelse av og iverksettelse av de etiske retningslinjene. Overordnede er rollemodeller og setter et eksempel for etiske retningslinjer ved å sørge for at de formidles til alle ansatte og at de internaliseres og iverksettes av de ansatte. BBG har spesifisert ytterligere detaljer ved disse etiske retningslinjene i interne direktiver. BBG har oppsyn med de etiske retningslinjene og direktivene og tilpasser dem ved behov. Alle BBGs ansatte oppfordres sterkt til å rapportere om brudd på de etiske retningslinjer. Ved vurdering av om en bestemt praksis kan utgjøre et brudd på etiske retningslinjer skal de ansatte ta i bruk fornuftige etiske og moralske kriterier, bruke sunn fornuft og anvende landspesifikk skikk og konvensjoner. I tilfelle overtredelse av loven eksisterer ingen handlingsfrihet.

Tre interne rapporteringskontorer (HR-avdelinger ved BBLT, BBCH og BBHR) og BBGs personalsjef er tilgjengelige for assistanse.

Ansatte som rapporterer om brudd i god tro mottar full støtte og diskresjon fra BBG, og trenger ikke å frykte negative konsekvenser. Ulovlig rapportering blir ikke fulgt opp og kan resultere i disiplinærtiltak. Ved brudd på disse etiske retningslinjene må disiplinære konsekvenser forventes. I tillegg kan lovbrudd resultere i sivilrettskonsekvenser, slik som regresskrav eller erstatningskrav.

 

ASSISTANSE OG KONTAKTPERSONER

Dersom ansatte er usikre på anvendelsen av de etiske retningslinjene eller direktivene, oppfordrer BBG alle ansatte til å søke råd hos sin overordnede, administrerende direktør eller sjefen for Legal & Compliance.