Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene fremlegger retningslinjene for de verdensomspennende aktivitetene til alle ansatte i Bauwerk Group og selskapene i foretaksgruppen.

FORMÅLET MED DE ETISKE RETNINGSLINJENE

De etiske retningslinjene fremlegger retningslinjene for de verdensomspennende aktivitetene til alle ansatte i Bauwerk Group og selskapene i foretaksgruppen (heretter "BWG ").

 

PRINSIPP

BWG er bevisst sitt økonomiske, miljømessige og sosiale ansvar overfor sine investorer, ansatte, kunder, forretningspartnere, de lokale myndighetene, selskapet og miljøet. BWG mener at etisk atferd er kritisk for at en forretning skal være vellykket på lang sikt og i all dens forretningsvirksomhet.

Deltakelse, ansvar, pålitelighet, respekt, tillit og samarbeid er verdier som alle ansatte står for og forplikter seg til, og er en del av “BWG -måten”. I den daglige kontakten med interne og eksterne partnere er anvendelsen og iverksettelsen av disse verdiene, holdningene og relatert atferd en del av bedriftskulturen som utøves hos BWG , som er basert på gjensidig respekt.

 

FORRETNINGSINTEGRITET

Etterlevelse av lover 

Etterlevelse av de gjeldende lover i alle land hvor BWG opererer, og også de relevante internasjonale standardene.

Foretaksstyring 

Effektiv foretaksstyring er kritisk for en bærekraftig og vellykket forretning. BWG sørger for at praksisene for foretaksstyring er oppdaterte, blir evaluert jevnlig og tilpasset, etter behov.

Samarbeid med forretningspartnere basert på tillit

BWG opprettholder et kontinuerlig partnerskap med sine kunder og leverandører, basert på åpenhet og gjensidig tillit. BWG forventer bærekraftighet, sosialt ansvar og etterlevelse av lover og standarder fra sine leverandører.

Rettferdig konkurranse 

BWG forplikter seg til rettferdig konkurranse basert på prestasjon. BWG deltar ikke i konkurransehindrende praksis og ikke i aktivitet som bryter med konkurranserett.

Bestikkelser og aksept av fortrinn 

BWG tillater verken aktiv eller passiv form for bestikkelser. BWG gir ingen uberettigede fortrinn til medlemmer av styresmaktene eller myndigheter eller til ansatte i private selskaper for å påvirke disses beslutninger, og BWG tar heller ikke imot dette fra tredjeparter. Ingen som jobber for BWG kan gi, be om eller motta uberettigede fortrinn, som f.eks. usedvanlig store gaver eller fordeler, det vil si slike som overstiger en sedvanlig verdi. Spesielt er det å gi gaver eller fordeler forbudt når forretningsbeslutninger påvirkes på ulovlig vis som et resultat, eller også når det bare antas at dette er tilfellet. Alle donasjoner gjort av BWG må være åpne for innsyn. Ytterligere detaljer er beskrevet i BWGs“retningslinjer for antikorrupsjon”.

Interessekonflikter 

BWG etterstreber å unngå interessekonflikter innen ledelsen og blant ansatte der det er mulig. Alle ansatte forventes å handle i BWGs beste interesser og å tilsidesette personlige interesser eller fordeler. Alle ansatte er forpliktet til å tilgjengeliggjøre, fullt og helt, sine personlige eller finansielle interesser som er i konflikt med BWGs interesser.

Konfidensialitet og datasikring 

BWG beskytter sin konfidensielle informasjon og sine personlige data og unngår upassende og uautorisert tilgang. BWG-ansatte kan verken internt eller eksternt videreformidle eller bruke BWGs forretningshemmeligheter og industrielle hemmeligheter i løpet av eller etter sin ansettelsestid. I samarbeid med eksterne partnere skal en passende taushetserklæringavtale inngås på forhånd. 

Åndsverk

BWG beskytter sine åndsverk og respekterer tredjeparters relevante immaterielle rettigheter. BWG forventer av sine ansatte at de styrker BWGs immaterielle rettigheter, sørger for at de er beskyttet og bruker dem på en ansvarlig måte.

Produktsikkerhet

BWG er forpliktet til å påse kvaliteten og sikkerheten for sine produkter. BWG garanterer betingelsene for kundens tiltro til BWGs produkter når det gjelder pålitelighet, kvalitet og ytelse. Alle BWG-produkter etterkommer nasjonale og internasjonale reglementerte standarder, samt interne retningslinjer for kvalitetssikring.

 

 

ANSVAR OVERFOR INVESTORER

Passende avkastning på investering 

BWG er bevisst på sitt ansvar overfor private og institusjonelle investorer. BWG er forpliktet til å betale sine investorer en passende utbytte på investeringen og tilfredsstillende kompensasjon for deres risiko. BWG avstår imidlertid fra bruk av utsikter for profitt på kort sikt som grunnlag for sine bestemmelser. I stedet bruker BWG den langsiktige og bærekraftige sunnheten til selskapet.

 

ANSVAR OVERFOR ANSATTE

Hensynsfullt samarbeid 

De ansattes engasjement og evnen til å utvikle sine ferdigheter er kritisk for BWGs suksess. Derfor er BWG spesielt påpasselig med å sørge for at ansatte i alle land arbeider under respekt, rettferdighet, høflighet, ærlighet og tillit.

Ansattes utvikling 

Å skape et attraktivt arbeidsmiljø er veldig viktig for BWG . Dette inkluderer tilgang på moderne arbeidsplasser, individuell opplæring, samt individuell utvikling og karriereplanlegging.

Forbud mot diskriminering

Like muligheter er en nøkkelverdi for BWG og ansatte evalueres på ytelse, ferdigheter og atferd. BWG tolererer ikke diskriminering eller trakassering basert på kjønn, rase, religion, nasjonalt opprinnelse, handikap, seksuell legning, sivilstatus eller andre karakteristikker som er beskyttet av lov, i overenstemmelse med “BWGs reglement for menneskerettigheter”.

Helse- og arbeidssikkerhet

BWG støtter opp om alle ansattes fysiske og mentale velvære og ser på de ansatte som den mest verdifulle kapitalen.  Derfor utfører BBG de nødvendige tiltakene for å bevare deres helse og sikre personlig sikkerhet.

Sosialt partnerskap

BWG respekterer oppmuntring til dialog mellom BWG og BWGs ansatte og er forpliktet til et fungerende sosialt partnerskap med ansatte og deres representanter.

Kompensasjon

BWG sørger for rettferdig kompensasjon og fordeler for ansatte i samsvar med gjeldende lokale lover.

 

ANSVAR OVERFOR SAMFUNNET

Dialog med samfunnet

BWG anerkjenner viktigheten av samarbeid med myndighetene og statlige organisasjoner for å gjøre forretningsetikken til virkelighet. BWG streber etter å opprettholde dialog med representanter for myndighetene og statlige organisasjoner.

Menneskerettigheter og barnearbeid

BWG påtar seg ansvaret som det å være en global bedrift innebærer når det kommer til å respektere menneskerettigheter og særlig utfordringene knyttet til barnearbeid, som fastsatt i “BWGs bestemmelser for menneskerettigheter”.

 

ANSVAR OVERFOR MILJØET

BWG er oppmerksom på de miljømessige påvirkningene av sin forretningsvirksomhet. BWG etterkommer lokale og internasjonale miljømessige standarder og er forpliktet til å stadig forbedre sine miljømessige prestasjoner. BWG fokuserer på miljøansvarlig og bærekraftig atferd til fordel for naturressursene innen BWGs direkte og indirekte forretningsomgivelser.

Sparsommelig ressursbruk

BWG retter alle sine aktiviteter - fra anskaffelse til produksjon og avhending - inn mot maksimal bevaring av ressurser og minimering av utslipp. BWG er med sine produkter og løsninger forpliktet til å behandle miljøet på en ansvarlig økonomisk og miljømessig måte.

 

ANSVAR OG IVERKSETTELSE

Disse etiske retningslinjene er obligatoriske for alle ansatte i BWG . Hver ansatt er selv ansvarlig for etterlevelse av og iverksettelse av de etiske retningslinjene. Overordnede er rollemodeller og setter et eksempel for etiske retningslinjer ved å sørge for at de formidles til alle ansatte og at de internaliseres og iverksettes av de ansatte. BWG har spesifisert ytterligere detaljer ved disse etiske retningslinjene i interne direktiver. BWG har oppsyn med de etiske retningslinjene og direktivene og tilpasser dem ved behov. Alle BWGs ansatte oppfordres sterkt til å rapportere om brudd på de etiske retningslinjer. Ved vurdering av om en bestemt praksis kan utgjøre et brudd på etiske retningslinjer skal de ansatte ta i bruk fornuftige etiske og moralske kriterier, bruke sunn fornuft og anvende landspesifikk skikk og konvensjoner. I tilfelle overtredelse av loven eksisterer ingen handlingsfrihet.

Tre interne rapporteringskontorer (HR-avdelinger ved BBLT, BBCH og BBHR) og BWGs personalsjef er tilgjengelige for assistanse.

Ansatte som rapporterer om brudd i god tro mottar full støtte og diskresjon fra BWG , og trenger ikke å frykte negative konsekvenser. Ulovlig rapportering blir ikke fulgt opp og kan resultere i disiplinærtiltak. Ved brudd på disse etiske retningslinjene må disiplinære konsekvenser forventes. I tillegg kan lovbrudd resultere i sivilrettskonsekvenser, slik som regresskrav eller erstatningskrav.

 

ASSISTANSE OG KONTAKTPERSONER

Dersom ansatte er usikre på anvendelsen av de etiske retningslinjene eller direktivene, oppfordrer BWG alle ansatte til å søke råd hos sin overordnede, administrerende direktør eller sjefen for Legal & Compliance.

Gå til Produkter

Se våre forskjellige alternativer og finn gulvet som passer best for deg.

Gå til Våre sertifikater

Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon.