BREEAM

BREEAM är världens främsta miljöbedömningsmetod och klassificeringssystem för byggnader

BREEAM sätter standarden

BREEAM sätter standarden för bästa praxis inom hållbart byggande, design, konstruktion och drift och har blivit en av de mest omfattande och allmänt erkända måtten på en byggnads miljöprestanda.

En BREEAM-bedömning använder erkända prestandamått, som ställs mot etablerade standarder, för att utvärdera en byggnads specifikationer, utformning, konstruktion och användning. De åtgärder som används representerar ett brett spektrum av kategorier och kriterier från energi till ekologi. De omfattar frågor som rör energi och vattenanvändning, inre miljö (hälsa och välbefinnande), föroreningar, transport, material, avfall, ekologi och ledningsprocesser.

En certifierad BREEAM-bedömning levereras av en licensierad organisation, med hjälp av bedömare som av en UKAS-ackrediterad kompetent person utbildats inom olika skeden av en byggnads livscykel. Detta ger kunder, utvecklare, formgivare och andra:

  • bekräftelse på marknaden för byggnader med låg miljöbelastning/li>

  • förtroende för att beprövad miljöpraxis har inarbetats i byggnaden

  • inspiration att finna innovativa lösningar som minimerar miljöpåverkan

  • en måttstock som sätter ett högre mål än vad reglering gör

  • ett system för att bidra till att minska driftskostnaderna, förbättra arbetsvillkoren och livsmiljöerna

  • en standard som visar utvecklingen i förhållande till företagets- eller organisationens miljömål.

Vad gör BREEAM?

BREEAM adresserar omfattande miljö- och hållbarhetsfrågor och gör det möjligt för utvecklare, formgivare och fastighetsförvaltare att demonstrera sina byggnaders miljöegenskaper för kunder, planerare och andra inledande parter, BREEAM:

  • använder ett enkelt poängsystem som är transparent, flexibelt

  • lätt att förstå och som stöds av evidensbaserad vetenskap och forskning

  • har en positiv inverkan på utformning, byggande och förvaltning av byggnader

  • definierar och upprätthåller en stark teknisk standard med noggrann kvalitetssäkring och certifiering

Vem använder BREEAM?

Kunder, planerare, utvecklingsorganisationer, myndigheter och utvecklare använder BREEAM för att visa på hållbarheten i sina byggnader på ett sätt som är smidigt, omfattande, mycket synligt på marknaden och samma för alla.

Fastighetsmäklare använder den för att visa på miljövänligheten och fördelarna hos en byggnad för potentiella köpare och hyresgäster.

Designteam använder den som en metod för att förbättra prestandan på sina byggnader och sina egna erfarenheter och kunskaper om miljöaspekter inom hållbar utveckling.

Chefer använder den för att minska driftskostnaderna, mäta och förbättra prestanda för byggnader, stödja anställda, utveckla handlingsplaner och övervaka och rapportera prestanda för både enskilda byggnader och på portföljnivå.

"BOEN hardwood flooring correspond(s) to the BRE Global Green Guide generic specification for retail & commercial installations with reference to elements 821580003 and 821580002 which achieves a summary rating of A+."

Mer information om BREEAM finns på www.breeam.org