Kodeks postępowania

Kodeks postępowania określa wytyczne dotyczące działań na całym świecie wszystkich pracowników Grupy Bauwerk i jej spółek grupy.

CEL KODEKSU POSTĘPOWANIA

Kodeks postępowania określa wytyczne dotyczące ogólnoświatowej działalności wszystkich pracowników Bauwerk Group i jej spółek należących do grupy(zwanych dalej „Grupa BWG ”).

 

ZASADY

Grupa BWG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wobec inwestorów, pracowników, klientów, partnerów biznesowych, władz lokalnych, firmy i środowiska. Grupa BWG uważa, że etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu firmy w długim okresie i we wszystkich jej działaniach biznesowych.
 
Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, szacunek, zaufanie i współpraca są wartościami, do których wszyscy pracownicy są zobowiązani. W codziennym kontakcie z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi stosowanie i wdrażanie tych wartości, postaw i pokrewnych zachowań jest częścią kultury korporacyjnej praktykowanej w Grupie BWG , opartej na wzajemnym szacunku.

 

INTEGRALNOŚĆ BIZNESU

Zgodność z prawem

Zgodność z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednimi normami we wszystkich krajach, w których działa Grupa BWG leży u podstaw zasad Grupy BWG ..

Ład korporacyjny

Skuteczny ład korporacyjny ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i skutecznego biznesu. Grupa BWG zapewnia, że praktyki ładu korporacyjnego są aktualne, regularnie sprawdzane i dostosowywane, gdy jest to wymagane.

Współpraca z partnerami biznesowymi oparta na zaufaniu

Grupa BWG utrzymuje stałą współpracę ze swoimi klientami i dostawcami w oparciu o otwartość i wzajemne zaufanie. Grupa BWG oczekuje od swoich dostawców zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz zgodności z prawem i standardami.

Uczciwa konkurencja

Grupa BWG zobowiązuje się do uczciwej konkurencji opartej na wynikach. Grupa BWG nie bierze udziału w praktykach ograniczających konkurencję ani nie uczestniczy w ustaleniach naruszających prawo antymonopolowe.

Łapówkarstwo i przyjęcie korzyści

Grupa BWG nie toleruje ani aktywnego, ani biernego przekupstwa. Grupa BWG nie przyznaje żadnych nieuzasadnionych korzyści członkom rządu lub władzom rządowym ani pracownikom prywatnych firm w celu wywarcia wpływu na ich decyzje. Grupa BWG nie przyjmuje też ich od stron trzecich. Żaden pracownik Grupy BWG nie może dawać, przyjmować ani prosić o nieuzasadnione korzyści w żadnej formie.

Wręczanie prezentów lub korzyści jest w szczególności zabronione, gdy wpływ na decyzje biznesowe podejmowane są w sposób niezgodny z prawem, lub pozostaje takie podejrzenie.
Wszelkie darowizny od Grupy BWG muszą być przekazywane w sposób klarowny i niebudzący wątpliwości co do ich intencji.
Dalsze szczegóły opisane w „Wytycznych antykorupcyjnych Grupy BBG”.

Konflikt interesów

Grupa BWG stara się zapobiegać konfliktom interesów kierownictwa i pracowników tam, gdzie to możliwe. Od wszystkich pracowników oczekuje się działania w najlepszym interesie Grupy BWG oraz odkładania osobistych interesów lub korzyści. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do pełnego ujawnienia swoich osobistych lub finansowych interesów sprzecznych z interesami Grupy BWG .

Poufność i ochrona danych osobowych

Grupa BWG chroni poufne informacje i dane osobowe oraz zapobiega niewłaściwemu lub nieuprawnionemu ich ujawnieniu. Pracownicy Grupy BWG nie mogą ani wewnętrznie, ani zewnętrznie przekazywać ani wykorzystywać tajemnic handlowych Grupy BWG i tajemnic przemysłowych podczas lub po zakończeniu zatrudnienia. We współpracy z partnerami zewnętrznymi należy zawrzeć odpowiednią umowę o zachowaniu poufności danych.

Własność intelektualna

Grupa BWG chroni swoją własność intelektualną i szanuje obowiązujące prawa własności intelektualnej osób trzecich. Grupa BWG oczekuje od swoich pracowników egzekwowania praw własności intelektualnej Grupy BWG , zapewnienia ich ochrony i korzystania z nich w sposób odpowiedzialny.

Bezpieczeństwo produktu

Grupa BWG przywiązuje wagę do jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Grupa BWG dba o zaufanie klientów do produktów BWG w zakresie niezawodności, jakości i wydajności. Wszystkie produkty Grupy BWG są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi normami ustawowymi, a także wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi zapewniania jakości.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTORÓW

Odpowiedni zwrot z inwestycji

Grupa BWG zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Grupa BWG zobowiązuje się do wypłaty swoim inwestorom odpowiedniej dywidendy z inwestycji i odpowiedniej rekompensaty za ryzyko. Grupa BWG powstrzymuje się jednak od wykorzystywania perspektyw krótkoterminowych zysków jako podstawy swoich decyzji. Zamiast tego korzysta z długoterminowego i zrównoważonego dobrobytu firmy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRACOWNIKÓW

Współpraca oparta na szacunku

Zaangażowanie pracowników i umiejętność rozwijania ich umiejętności są kluczowe dla sukcesu Grupy BBG. Dlatego Grupa BWG szczególnie dokłada starań, aby pracownicy we wszystkich krajach pracowali uczciwie, ze wzajemną uprzejmością i zaufaniem.

Rozwój pracowników

Tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy jest bardzo ważne dla Grupy BWG . Obejmuje to zapewnienie nowoczesnych miejsc pracy, szkolenia tematyczne, a także indywidualny rozwój i planowanie kariery.

Zakaz dyskryminacji

Równość szans jest kluczową wartością dla Grupy BBG. Grupa BWG ocenia pracowników pod kątem ich wydajności, umiejętności i postępowania. Grupa BWG nie toleruje dyskryminacji ani prześladowania ze względu na płeć, rasę, wyznawaną religię, pochodzenie narodowe, etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i inne cechy chronione przez prawo, zgodnie z „Prawami człowieka w Grupie BWG ”.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Grupa BWG promuje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne swoich pracowników i uważa ich za najcenniejszy kapitał. Dlatego Grupa BWG prowadzi niezbędne działania mające zapewnić pracownikom zdrowie oraz bezpieczeństwo osobiste w pracy.

Partnerstwo społeczne

Grupa BWG promuje dialog między Grupą BWG a jej pracownikami i jest zaangażowana w funkcjonowanie partnerstwa społecznego z pracownikami i ich przedstawicielami.

Odszkodowanie

Grupa BWG zapewnia pracownikom godziwą rekompensatę i świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Dialog ze społeczeństwem

Grupa BWG docenia wartość współpracy z władzami i stowarzyszeniami rządowymi i dąży do tego, aby etyka biznesu stała się rzeczywistością. Grupa BWG dąży do prowadzenia ciągłego dialogu z przedstawicielami władz i stowarzyszeń rządowych.

Prawa człowieka i praca dzieci

Grupa BWG przyjmuje na siebie odpowiedzialność, jaką jest globalny biznes, w odniesieniu do poszanowania praw człowieka, a w szczególności wyzwań związanych z pracą dzieci określonych w „Przepisach dotyczących praw człowieka Grupy BBG”.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Grupa BWG ma świadomość wpływu swojej działalności na środowisko. Działalność Grupy BWG jest zgodna z lokalnymi i międzynarodowymi standardami środowiskowymi i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swojej działalności środowiskowej. Grupa BWG koncentruje się na odpowiedzialnym i zrównoważonym zachowaniu środowiskowym na rzecz zasobów naturalnych w bezpośrednim i pośrednim kontekście biznesowym.

Oszczędzanie wykorzystania zasobów

Grupa BWG ukierunkowuje wszystkie swoje działania - od zakupów po produkcję i utylizację - w kierunku maksymalnej ochrony zasobów naturalnych i minimalizacji emisji szkodliwych związków. Dzięki swoim produktom i rozwiązaniom Grupa BWG angażuje się w ochronę środowiska w sposób odpowiedzialny pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REALIZACJA POSTANOWIEŃ

Niniejszy Kodeks Postępowania jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników Grupy BWG . Każdy pracownik jest indywidualnie odpowiedzialny za przestrzeganie i wdrożenie Kodeksu Postępowania. Przełożeni są wzorami do naśladowania i stanowią przykład realizacji postanowień Kodeksu Postępowania, zapewniając informowanie pracowników o jego zasadach oraz wdrażając go.
Grupa BWG określiła dalsze szczegóły tego Kodeksu Postępowania w wewnętrznych dyrektywach. Grupa BWG nadzoruje zgodność postępowania z Kodeksem Postępowania i dyrektywami i dostosowuje je w razie potrzeby. Wszyscy pracownicy BWG są proszeni o zgłaszanie naruszeń Kodeksu Postępowania. Oceniając, czy określona praktyka może stanowić naruszenie Kodeksu Postępowania, pracownicy powinni stosować rozsądne kryteria etyczne i moralne, kierować się zdrowym rozsądkiem oraz stosować zwyczaje i konwencje obowiązujące w danym kraju. W przypadku naruszenia prawa nie istnieje margines swobody uznania.
 
Do pomocy dostępne są trzy wewnętrzne biura sprawozdawcze (działy HR BBLT, BBCH i BBHR) oraz Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich.
 
Pracownicy zgłaszający naruszenia w dobrej wierze cieszą się pełnym wsparciem i dyskrecją Grupy BWG i nie muszą obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji. Bezpodstawne zgłoszenia nie będą rozpatrywane i mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania należy spodziewać się konsekwencji dyscyplinarnych. Ponadto naruszenia prawa mogą również mieć konsekwencje cywilnoprawne, takie jak roszczenia regresowe i roszczenia odszkodowawcze.

 

POMOC I OSOBY KONTAKTOWE

Jeśli pracownicy nie są pewni jakiś aspektów Kodeksu Postępowania lub jego dyrektyw, Grupa BWG zachęca wszystkich do zasięgnięcia porady od przełożonego, Dyrektora Zarządzającego lub Dyrektora ds. Prawnych.

Go to Products

Use our floor options and find the hardwood floor that fulfils your needs

Go to Certificates

Respect for nature and for the requirement of environmental sustainability is reflected in our processing and management of raw materials.