Prawa człowieka


Działamy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi biznesu i praw człowieka, ustanowionymi przez ONZ (rezolucja nr 17/4 z dnia 16 czerwca 2011 r.) oraz zgodnie z naszymi wewnętrznymi wartościami.

WSZYSCY PRACOWNICY GRUPY BWG ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO DZIAŁANIA zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (rezolucja nr 17/4 z dnia 16 czerwca 2011 r.) oraz zgodnie z naszymi wartościami. W szczególności zobowiązujemy się do tego, aby:

 • w ramach swoich działań nie powodować ani nie przyczyniać się do łamania praw człowieka; w przypadku ewentualnego naruszenia takich praw zobowiązujemy się do odpowiedniego i właściwego reagowania
 • poprzez relacje biznesowe zapobiegać niekorzystnym wpływom na prawa człowieka, które są bezpośrednio związane z naszą działalnością, produktami i usługami 
 • na drodze prawnej naprawiać ewentualne szkody, do których przyczyniła się nasza działalność
 • dalej promować prawa człowieka oraz przestrzeganie ich 
   

NORMY I PRZEPISY 

Niezależnie od miejsca prowadzenia działalności zobowiązujemy się do przestrzegania lokalnych przepisów i praw oraz do współpracy z odpowiednimi władzami w zakresie przestrzegania i promowania praw człowieka, zadeklarowanych na arenie międzynarodowej. 

 • W miejscach, w których przepisy lokalne są bardziej rygorystyczne w odniesieniu do naszej polityki, zobowiązujemy się do przestrzegania również danych przepisów lokalnych.
 • W miejscach, w których lokalne przepisy mogą kolidować ze zobowiązaniami zawartymi w naszej polityce, zobowiązujemy się do przestrzegania prawa oraz do dążenia do podniesienia świadomości w zakresie praw człowieka. Chcemy także stanowić przykład dobrych praktyk, poprzez odpowiednie postępowanie w ramach działalności biznesowej. 
 • W miejscach, w których, lokalne przepisy są mniej rygorystyczne, niż nasza polityka, będziemy przestrzegać zobowiązań określonych w naszej polityce.
   

W odniesieniu do naszych interesariuszy i partnerów mamy następujące zobowiązania: 

Wobec naszych pracowników i społeczności lokalnych (*):

 • Inwestujemy w naszych pracowników, zapewniając im możliwości rozwoju oraz zachęcamy do ciągłego uczenia i doskonalenia się.
 • Promujemy kulturę sprzyjającą elastyczności miejsca pracy i równowadze pracy z życiem prywatnym (work-life balance). 
 • Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy oraz pracujemy nad stałą świadomością dotyczącą bezpieczeństwa w pracy.
 • Nie tolerujemy mobbingu, nękania oraz dyskryminacji w naszym środowisku pracy. (*)
 • Zapewniamy uczciwe płace i świadczenia. (*)
 • Chronimy zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w pracy oraz dbamy o ich dobre samopoczucie. (*)
 • Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy. (*)
 • Nie tolerujemy pracy przymusowej. (*)
 • Nie tolerujemy pracy dzieci. (*)
 • Jeśli mamy obawy, że inni członkowie społeczności są bezpośrednio powiązani z naruszeniami praw człowieka, wykorzystamy naszą politykę jako podstawę do przekazania naszych oczekiwań odpowiedniej stronie / władzom.
   

Wobec naszych dostawców:

 • W przypadku prawdopodobieństwa oraz naszych przypuszczeń, że dostarczane nam produkty lub usługi mogą być bezpośrednio powiązane z naruszeniem praw człowieka, zobowiązujemy się do wykorzystania naszej polityki jako podstawy do komunikowania odpowiednim dostawcom (obecnym oraz potencjalnym) naszych obaw oraz do współpracy z nimi, w celu wyjaśnienia sytuacji oraz pomocy w rozwiązaniu problemu. Odpowiednia ocena ryzyka jest częścią naszego systemu zarządzania relacjami z dostawcami oraz audytu. 

Wobec naszych klientów: 

 • W przypadku prawdopodobieństwa oraz naszych obaw, że  nasza praca w jakikolwiek sposób może być bezpośrednio związana z naruszeniem praw człowieka przez naszego klienta zobowiązujemy się do: przedyskutowania tej kwestii z powiązanymi z nią stronami, łagodzenia skutków niewłaściwych działań oraz kontynuacji współpracy tylko wtedy, kiedy będziemy mieć pewność, że nasza praca nie narusza ani nie przyczynia się do naruszania praw człowieka. 
 • Jeśli współpraca z klientem może zaważyć na naszej reputacji oraz uczciwości, jesteśmy gotowi na zaprzestanie takiej współpracy
   

ZAŻALENIA I SKARGI

Zachęcamy wszystkich naszych interesariuszy do zgłaszania i wyrażania swoich obaw związanych z naszymi działaniami oraz gdy istnieją podejrzenia o naruszeniu naszych zasad, w tym niniejszego Oświadczenia. Nasz system raportowania działa zarówno globalnie, jak i na poziomach lokalnych w każdym kraju tak, aby każdy interesariusz mógł bez problemu zgłaszać swoje obawy i wątpliwości. Dalsze informacje na temat naszych mechanizmów rozpatrywania skarg są dostępne w naszym Kodeksie Postępowania. Punktem kontaktowym w sprawie podejrzewanych naruszeń są wszyscy Managerowie ds. Zasobów Ludzkich.

W przypadku podejrzenia, że nasze działania biznesowe powodują lub przyczyniają się do naruszenia praw człowieka, zobowiązujemy się badać i rozwiązywać zgłoszone wątpliwości oraz podejmować odpowiednie działania naprawcze w odpowiedzi na wszelkie naruszenia.

PRZESTRZEGANIE 

Wszyscy pracownicy Grupy BWG są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Oświadczenia. Odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie czy ustalone zobowiązania są przestrzegane oraz ewentualna aktualizacja i zmiany zobowiązań są obowiązkiem zespołu zarządzającego. 
Niniejsze Oświadczenie zostało przedstawione naszym pracownikom. Wykorzystujemy je także jako podstawę do angażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy (w tym dostawców i klientów) do przestrzegania i respektowania praw człowieka.