Elgesio kodeksas

Elgesio kodekse pateiktos „Bauwerk Group“ ir grupės įmonių darbuotojų visame pasaulyje veiklos gairės.

ELGESIO KODEKSO PASKIRTIS

Elgesio kodekse pateiktos „Bauwerk Group“ ir grupės įmonių (šiame dokumente vadinama BBG) darbuotojų visame pasaulyje veiklos gairės.

 

PRINCIPAI

BWG suvokia savo ekonominę, aplinkosaugos ir socialinę atsakomybę savo investuotojams, darbuotojams, klientams, verslo partneriams, vietos institucijoms, įmonėms ir aplinkai. BWG tiki, kad etiškas elgesys visose verslo operacijose yra labai svarbus, kad įmonė sėkmingai veiktų ilgalaikėje perspektyvoje.

Įsitraukimas, atsakomybė, patikimumas, pagarba, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas yra vertybės, kuriomis vadovaujasi visi darbuotojai ir kurios yra „BWG kelio“ dalis. Kasdien bendraujant su vidiniais ir išoriniais partneriais, šių vertybių, požiūrio ir susijusio elgesio taikymas ir įgyvendinimas yra BWG įmonės kultūros dalis, pagrįsta abipuse pagarba.

 

SĄŽININGAS VERSLAS

Įstatymų laikymasis 

Visose šalyse, kuriose veikia BBG, laikomės taikomų įstatymų ir atitinkamų tarptautinių standartų.

Įmonės valdymas 

Efektyvus įmonės valdymas ir būtinas tvariam ir sėkmingam verslui. BWG užtikrina, kad įmonės valdymo praktikos yra atnaujinamos, reguliariai peržiūrimos ir pritaikomos pagal poreikius.

Pasitikėjimu pagrįstas bendradarbiavimas su verslo partneriais

BWG palaiko nuolatinę partnerystę su savo klientais ir tiekėjais, pagrįstą atvirumu ir abipusiu pasitikėjimu. BWG iš savo tiekėjų tikisi tvarumo, socialinės atsakomybės ir įstatymų bei standartų laikymosi.

Sąžininga konkurencija 

BWG palaiko sąžiningą konkurenciją, pagrįstą našumu. BWG nedalyvauja antikonkurencinėje veikloje ir susitarimuose, pažeidžiančiuose antimonopolinį įstatymą.

Kyšininkavimas ir lengvatų priėmimas 

BWG netoleruoja nei aktyvaus, nei pasyvaus kyšininkavimo. BWG nesuteikia jokių nepagrįstų lengvatų vyriausybės nariams, valstybinėms institucijoms ar privačių įmonių darbuotojams, kad paveiktų jų sprendimus, pati BWG taip pat nepriima jokių lengvatų iš trečiųjų šalių. Niekas iš dirbančiųjų BWG negali suteikti, prašyti arba priimti nepagrįstų lengvatų, pvz., perteklinių dovanų ar privilegijų, t. y. tokių, kurios viršija įprastą vertę. Dovanos ar privilegijos ypač draudžiamos, kai daro neteisėtą įtaką verslo sprendimams kaip tiesioginė pasekmė arba, kai sudaromas toks įspūdis. Visos BWG dovanos turi būti skaidrios. Daugiau informacijos pateikta BWG kovos su korupcija gairėse.

Interesų konfliktai 

BWG stengiasi išvengti vadovybės ir darbuotojų interesų konfliktų, kiek tai įmanoma. Iš visų darbuotojų tikimasi, kad jie teiks pirmenybę BWG interesams ir atidės į šalį asmeninius interesus ar naudą. Visi darbuotojai privalo visiškai atskleisti savo asmeninius ar finansinius interesus, prieštaraujančius BWG interesams.

Konfidencialumas ir duomenų apsauga 

BWG saugo savo konfidencialią informaciją bei asmens duomenis ir saugo nuo netinkamo ar neteisėto jų atskleidimo. BWG darbuotojai negali nei įmonėje, nei už jos ribų perduoti ar panaudoti BWG profesinių ir pramoninių paslapčių dirbdami ir jau nebedirbdami įmonėje. Bendradarbiaujant su išoriniais partneriais, būtina iš anksto sudaryti tinkamą neatskleidimo sutartį. 

Intelektinė nuosavybė

BWG saugo savo intelektinę nuosavybę ir paiso taikomų trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių. BWG tikisi iš savo darbuotojų BWG intelektinės nuosavybės teisių vykdymo, jų apsaugos užtikrinimo ir atsakingo jų naudojimo.

Produktų sauga

BWG rūpinasi savo produktų kokybe ir sauga. BWG užtikrina, kad klientai gali pasitikėti BWG produktų patikimumu, kokybe ir našumu. Visi BWG produktai atitinka nacionalinius ir tarptautinius įstatymų numatytus standartus, taip pat vidines kokybės užtikrinimo gaires.

 

ATSAKOMYBĖ INVESTUOTOJAMS

Tinkama investicinė grąža 

BWG suvokia savo atsakomybę privatiems ir instituciniams investuotojams. BWG įsipareigoja savo investuotojams mokėti tinkamus dividendus už jų investicijas ir atitinkamą kompensaciją už jų riziką. Tačiau BWG  susilaiko nuo sprendimų priėmimo, remiantis trumpalaikio pelno perspektyva. Pirmenybė teikiama ilgalaikei ir tvariai įmonės gerovei.

 

ATSAKOMYBĖ DARBUOTOJAMS

Pagarbus bendradarbiavimas 

Jos darbuotojų atsidavimas ir gebėjimas lavinti savo įgūdžius yra itin svarbūs BWG sėkmei. Taigi, BWG ypač stengiasi užtikrinti, kad darbuotojai visose šalyse dirbtų pagarbiai, sąžiningai, mandagiai ir patikimai.

Darbuotojų tobulėjimas 

BWG labai svarbu sukurti patrauklią darbo aplinką. Tai apima modernių darbo vietų suteikimą, mokymą aktualiomis temomis ir individualų tobulėjimą bei karjeros planavimą.

Diskriminacijos draudimas 

Lygios galimybės yra svarbi BWG vertybė, o darbuotojai vertinami pagal jų darbo našumą, įgūdžius ir elgesį. BWG netoleruoja diskriminacijos ar priekabiavimo lyties, rasės, religijos, tautinės kilmės, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, šeiminės padėties ar kitų įstatymų saugomų ypatybių pagrindu, laikantis „BWG žmogaus teisių taisyklių“.

Sveikata ir darbo sauga 

BWG rūpinasi savo darbuotojų fizine ir psichine gerove ir savo darbuotojus laiko vertingiausiu kapitalu.  Taigi, BWG imasi visų reikiamų veiksmų, kad išvengtų jų sveikatos problemų ir užtikrintų asmeninę saugą. 

Socialinė partnerystė 

BWG skatina bendravimą tarp BWG ir jos darbuotojų ir palaiko funkcionuojančią socialinę partnerystę su darbuotojais ir jų atstovais.

Kompensavimas

BWG teikia sąžiningas kompensacijas ir išmokas darbuotojas pagal taikomus vietos įstatymus.

 

ATSAKOMYBĖ VISUOMENEI

Bendravimas su visuomene 

BWG suvokia bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir asociacijomis svarbą, kad užtikrintų savo darbo etikos įgyvendinimą. BWG siekia bendrauti su valstybės institucijų ir asociacijų atstovais.

Žmogaus teisės ir vaikų darbas 

BWG kaip pasaulinė įmonė prisiima atsakomybę, susijusią su žmogaus teisių laikymusi, ypač susijusią su vaikų darbu, kaip nustatyta „BWG žmogaus teisių taisyklėse“.

 

ATSAKOMYBĖ APLINKAI

BWG suvokia savo verslo operacijų poveikį aplinkai. BWG laikosi vietinių ir tarptautinių aplinkosaugos standartų ir siekia nuolat tobulinti savo aplinkosaugos pastangas. BWG siekia aplinkosaugos atžvilgiu atsakingo ir tvaraus elgesio, susijusio su gamtos ištekliais tiesioginiame ir netiesioginiame savo verslo kontekste. 

Tausojantis išteklių naudojimas 

BWG visą savo veiklą – nuo įsigijimo iki gamybos ir išmetimo – vykdo siekdama maksimalaus išteklių išsaugojimo ir emisijos sumažinimo. Gamindama savo produktus ir sprendimus BWG įsipareigoja su aplinka elgtis ekonomiškai atsakingai ir ją saugoti.