Bendrosios žmogaus teisių taisyklės

VISI MES, BWG DARBUOTOJAI, ELGSIMĖS laikydamiesi Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų (2011 m. birželio 16 d. rezoliucija 17/4) bei mūsų vertybių

VISI MES, BWG DARBUOTOJAI, ELGSIMĖS laikydamiesi Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų (2011 m. birželio 16 d. rezoliucija 17/4) bei mūsų vertybių ir konkrečiai:

 • Sieksime savo veikloje išvengti neigiamo poveikio žmogaus teisėms ar prie to prisidėti, o jei visgi toks poveikis būtų, tinkamai ir laiku tai spręsime.
 • Sieksime išvengti arba sušvelninti neigiamą poveikį žmogaus teisėms, tiesiogiai susijusį su mūsų operacijomis, produktais ir paslaugomis per mūsų verslo santykius.
 • Nustatę, kad sukėlėme neigiamą poveikį žmogaus teisėms arba prie to prisidėjome, numatysime to ištaisymą arba bendradarbiausime vykdant teisėtus procesus.
 • Toliau ieškosime būdų skatinti žmogaus teisių laikymąsi savo operacijose ir įtakos sferoje.

REGLAMENTAI IR STANDARTAI

Visur, kur užsiimame veikla, laikysimės vietos įstatymų bei reglamentų ir bendradarbiausime su atitinkamomis institucijomis paisydami ir skatindami tarptautiniu mastu pripažįstamas žmogaus teises.   

 • Kai vietos įstatymai yra griežtesni už mūsų Politiką, vietos reikalavimai bus taikomi kartu su mūsų Politika.
 • Kai vietos reikalavimai prieštarauja mūsų Politikoje numatytiems įsipareigojimams, laikysimės įstatymų ir sieksime didinti informuotumą apie žmogaus teises savo įtakos sferose, savo verslo veikloje rodydami geros praktikos pavyzdį.
 • Kai vietos įstatymai yra mažiau griežti nei mūsų Politika, laikysimės mūsų Politikoje numatytų įsipareigojimų.

Savo pagrindinių suinteresuotųjų asmenų grupių atžvilgiu prisiimame šiuos konkrečius įsipareigojimus:

Mūsų Žmonės ir vietos bendruomenės(*):

 • Investuoti į savo žmones suteikdami tobulėjimo galimybių ir skatindami nuolatinį mokymąsi.
 • Kurti kultūrą, skatinančią darbo vietos lankstumą ir darbo bei asmeninio gyvenimo balansą.
 • Užtikrinti darbo vietos saugumą ir informuoti apie darbo saugą. 
 • Netoleruoti priekabiavimo ar diskriminacijos savo darbo aplinkoje. (*)
 • Užtikrinti sąžiningą atlyginimą ir išmokas. (*)
 • Saugoti savo žmonių sveikatą, užtikrinti saugą darbe ir puoselėti jų gerovę. (*)
 • Suteikti saugią darbo aplinką. (*)
 • Netoleruoti priverstinio darbo. (*)
 • Netoleruoti jokio vaikų darbo. (*)
 • Kilus susirūpinimui, kad kiti bendruomenės nariai yra tiesiogiai susiję su žmogaus teisių pažeidimais, pasinaudosime savo Politika kaip pagrindu informuoti atitinkamą šalį / institucijas apie savo lūkesčius.

 

Mūsų tiekėjai:

 • Kilus susirūpinimui, kad mums tiekiami produktai ar paslaugos yra tiesiogiai susiję su žmogaus teisių pažeidimais, pasinaudosime savo Politika kaip pagrindu informuoti atitinkamus tiekėjus (esamus tiekėjus arba potencialius tiekėjus, kai juos renkamės) apie savo lūkesčius ir, prireikus, kartu su jais stengsimės sušvelninti tokį poveikį. Atitinkamas rizikos įvertinimas bus mūsų Santykių su tiekėjais valdymo ir tikrinimo sistemos dalis.
  Mūsų klientai:
 • Kilus susirūpinimui, kad mūsų darbas gali būti tiesiogiai susijęs su kliento žmogaus teisių pažeidimu, savo susirūpinimą aptarsime su atitinkamomis šalimis, sieksime sušvelninti poveikį ir veiklą tęsime tik žinodami, kad mūsų darbas neprisidės prie žmogaus teisių pažeidimų.
 • Būsime pasiruošę atsisakyti klientų ir įsipareigojimų, kilus abejonių dėl mūsų sąžiningumo, jei tęsime veiklą.

 

SKRIAUDA IR IŠTAISYMAS

Visus suinteresuotuosius asmenis skatiname pranešti apie kilusį susirūpinimą, susijusį su mūsų veikla ir įtariamais mūsų politikos nuostatų, įskaitant šį Pareiškimą, pažeidimais. Turime pranešimo procedūras tiek pasauliniu lygiu, tiek kiekvienoje šalyje, kad suinteresuotieji asmenys galėtų pranešti apie tokias problemas. Daugiau informacijos apie mūsų skriaudos ištaisymo procedūras rasite mūsų Elgesio kodekse. Įtariant pažeidimus, reikėtų susisiekti su Žmogiškųjų išteklių vadovais ir (arba) bet kuriais Valdymo komandos nariais.
Įtarus, kad mūsų verslo veikla gali sukelti arba prisidėti prie žmogaus teisių pažeidimų, mes ištirsime ir reaguosime į kilusį susirūpinimą, o tuomet imsimės atitinkamų bet kokio pažeidimo ištaisymo veiksmų. 

 

VALDYMAS

Visi BWG darbuotojai privalo laikytis šio Pareiškimo. Valdymo komanda yra atsakinga už periodinę šio Pareiškimo peržiūrą, atspindinčią mūsų tęstinius įsipareigojimus suinteresuotiesiems asmenims, taip pat naujus reikalavimus ir gerą praktiką.
Mes aktyviai informuosime savo Žmones apie šį Pareiškimą ir, prireikus, juo pasinaudosime kaip pagrindu sprendžiant žmogaus teisių problemas su vidiniais ir išoriniais suinteresuotaisiais asmenims.